SPK teminatlı menkul kıymetler tebliğinde değişikliğe gitti

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği’nde değişiklik yapılmasına dair yeni tebliği, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği’nde değişiklik yapılmasına dair yeni tebliği, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni tebliğ doğrultusunda, teminatlı menkul kıymetlerin ihracı ve tedavül limitine ilişkin bölümde yer alan bazı fıkralarda değişiklik yapıldı.

Değişiklikler kapsamında, bir ihraççı tarafından ihraç edilmiş teminatlı menkul kıymetlerin herhangi bir anda tedavülde bulunan kısmının nominal değeri, ihraççının, kurulun sermaye piyasası araçları bir borsada işlem gören ortaklıklar için belirlediği finansal tablo ve raporlamaya ilişkin düzenlemelerine göre hazırlanmış ve bağımsız denetime tabi tutulmuş son hesap dönemine ilişkin yıllık finansal tablolarda yer alan aktif toplamının yüzde 10’unu aşamayacak.

İpotek finansmanı kuruluşu tarafından ihraç edilmiş teminatlı menkul kıymetler için bu limit uygulanmayacak.

Eski tebliğde söz konusu fıkranın ilk cümlesinin başında “İpotek finansmanı kuruluşu dışındaki” ifadesi yer alırken, fıkranın ikinci cümlesi ise bulunmuyordu.

Öte yandan “İpotek finansmanı kuruluşu tarafından ihraç edilmiş teminatlı menkul kıymetlerin herhangi bir anda tedavülde bulunan kısmının nominal değeri, ipotek finansmanı kuruluşunun, kurulun sermaye piyasası araçları bir borsada işlem gören ortaklıklar için belirlediği finansal tablo ve raporlamaya ilişkin düzenlemelerine göre hazırlanmış ve bağımsız denetime tabi tutulmuş son hesap dönemine ilişkin yıllık finansal tablolarında yer alan özkaynak tutarının 5 katını aşamaz.” fıkrası da tebliğden çıkarıldı.

31 Aralık 2021’e kadar ihraçlarda kurul ücreti “binde sıfır” uygulanacak

Yapılan değişiklikler kapsamında, net bugünkü değer uyumuna ilişkin “İpotekli teminatlı menkul kıymetler ihraçlarında teminat defterinde yer alan varlıkların net bugünkü değeri, toplam yükümlülüklerin net bugünkü değerinden ihraççının başlangıçta belirleyeceği bir oranda daha fazla olmalıdır. Bu oranın yüzde 2’den az olmaması zorunludur.” maddesinin sonuna şu ifade eklendi:

“Zorunlu teminat fazlası ikame varlıklardan oluşur ve 19. maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen sınırlamada dikkate alınmaz. Teminat fazlası teminat defterine kaydedilir.”

Söz konusu 19. maddenin 3. fıkrasında belirtilen sınırlama, “Teminat uyum ilkelerine ilişkin hesaplamalarda, ilgili sicilde ipotek tesis edilmek suretiyle teminat alınmış ticari kredi ve alacakların, kredi ve alacağın teminatının değerinin yüzde 50’sini aşan kısmı dikkate alınmaz.” şeklinde tebliğde yer alıyor.

Tebliğde stres testine ilişkin fıkradan, “zorunlu teminat fazlası ikame varlıklardan oluşur ve 19. maddenin 3. fıkrasında belirtilen sınırlamada dikkate alınmaz.” ifadesi çıkarıldı.

Tebliğde kurul ücretine ilişkin esasların belirlendiği bölüme “ipotek finansmanı kuruluşları tarafından yapılacak ihraçlarda birinci fıkrada yer alan oranların yüzde ellisi esas alınır.” maddesi eklendi.

İhraçlarda kurul ücretinin “binde sıfır” olarak uygulanmasına ilişkin geçici maddenin tarihi de “31 Aralık 2019″dan “31 Aralık 2021″e uzatıldı.